Розподіл обов’язків і повноважень між генеральним директором Державної установи «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» і його заступниками


Керівник

 1. Здійснює свою діяльність відповідно до вимог Статуту Державної установи  «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоровʼя України» (далі – Центр);
 2. Безпосередньо підпорядковується Уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, що визначені Статутом;
 3. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та фізичними особами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру в межах та порядку встановленому Статутом та законодавством;
 4. Організовує інформаційну, виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Центру відповідно до мети, напрямів діяльності та завдань;
 5. Затверджує перелік платних послуг та тарифи (прейскуранти) на платні послуги, згідно із вимогами законодавства;
 6. Розпоряджається коштами та майном Центру відповідно до Статуту та чинного законодавства;
 7. Забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Центру;
 8. Виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління контракту;
 9. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в Державній казначейській службі України, в установах банків в установленому законодавством порядку;
 10. У межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для структурних підрозділів та працівників Центру;
 11. Опрацьовує та подає на затвердження до Уповноваженого органу управління проект Статуту;
 12. Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, штатний розпис на відповідний бюджетний період, кошторис доходів і видатків та план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету Центру та подає їх на затвердження до Уповноваженого органу управління;
 13. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції працівників за поданням керівників цих підрозділів;
 14. Призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Уповноваженим органом управління своїх заступників, головного бухгалтера, керівника юридичної служби (юрисконсульта) та керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до законодавства;
 15. призначає та звільняє керівників структурних підрозділів Центру, у тому числі відокремлених, розподіляє обов’язки між ними, видає довіреності, уповноважує їх на виконання відповідних функцій;
 16. У встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру;
 17. Встановлює у колективному договорі форми і системи оплати праці, норми праці, умови запровадження та розміри стимулюючих та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, але в межах, визначених для них у встановленому порядку сум дотацій та власних доходів з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 18. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру;
 19. Укладає за згодою Уповноваженого органу управління договори оренди та інвестиційні договори лише у порядку, визначеному законодавством;
 20. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору Центру та виконання його вимог;
 21. Забезпечує дотримання і виконання вимог антикорупційного законодавства в діяльності Центру, його посадовими та службовими особами, іншими особами, які виконують роботу та перебувають з Центром у трудових відносинах;
 22. Забезпечує дотримання у Центрі законодавства України, зокрема антикорупційного законодавства, законодавства про працю, про режим секретності;
 23. Погоджує з Уповноваженим органом управління свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в Україні, а також забезпечує інформування Уповноваженого органу управління про свою тимчасову втрату працездатності;
 24. Вирішує інші питання діяльності Центру відповідно до законодавства.
 25. Керівник Центру несе відповідальність за формування та виконання кошторису, дотримання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства.
 26. Керівник Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють у межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах державної влади, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, в тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.
 27. Керівник Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.
 28. Керівник Центру несе відповідальність за виконання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України, зокрема, в частині організації і забезпечення внутрішнього контролю у Центрі.

 

Заступник генерального директора з дослідження фізичних та хімічних факторів.

 •  Координує та контролює діяльність:
 • відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та     
    профілактики неінфекційних хвороб, 
 • відділу досліджень фізичних та хімічних факторів,
 • відокремлених підрозділів за напрямами діяльності.
 •  Здійснює організаційну та консультативну роботу у відокремлених  підрозділах Центру.
 •  Відповідає  (у межах компетенції)  за:
 •  взаємодію   з  центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; 
 • здійснення контролю за виконанням законодавчих і нормативно – правовіх актив центральних  і  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, доручень  Міністра (його заступників) МОЗ України та генерального директора Центру;
 • організацію підготовки матеріалів до нарад за профілем роботи;
 • забезпечення контролю за виконанням її рішень;
 •   взаємодію  із засобами масової інформації;  
 •  організацію міжвідомчої співпраці з уповноваженими органами, що    здійснюють   державний   нагляд   і   контроль;   з  державними органами, інститутами громадянського суспільства і громадськими організаціями, діяльність  яких  спрямована  на профілактику захворювань, охорону здоров’я  людини та навколишнього середовища, захист прав громадян на безпечні умови їх життєдіяльності;
 • співпрацю із профспілками і профоб’єднаннями;
 •  розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які знаходяться в компетенції підпорядкованих структурних підрозділів;
 •  підготовку документів у межах компетенції;
 •  удосконалення системи інформаційного та статистичного забезпечення структурних підрозділів;
 • У межах своїх повноважень:
 • визначає шляхи виконання покладених на нього завдань, погоджує плани роботи структурних підрозділів, звіти про їх виконання;
 •  контролює всебічний, об’єктивний та своєчасний розгляд контрольних документів, звернень, запитів на публічну інформацію;
 •  заслуховує звіти про виконання завдань та планів роботи структурних підрозділів;  
 • запитує інформацію, документи і матеріали, необхідни для виконання покладених завдань;
 • запитує інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
 • залучає суб’єкти господарської діяльності для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;
 • ініціює питання щодо проведення службового розслідування, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та працівників відокремлених підрозділів та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;      
 • дає обов’язкові для виконання доручення керівникам відокремлених підрозділів та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;
 • погоджує надання відпусток керівникам та працівникам структурних підрозділів, що належать до сфери його управління.  
 • За дорученням генерального директора представляє ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» у відносинах з іншими органами та  організаціями, здійснює інші повноваження.

 


Заступник генерального директора з дослідження біологічних факторів

Координує та контролює діяльність:

 

– відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та
 профілактики інфекційних хвороб,

– відділу досліджень біологічних факторів;

– відділу імунопрофілактики;

– відділу моніторингу та реагування на небезпеки;

– санітарно-карантинного відділу;

– районних ВП за напрямами діяльності.

 

Здійснює організаційну та консультативну роботу у відокремлених підрозділах  Центру.

Відповідає  (у межах компетенції)  за:

 – взаємодію   з  центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; 

 – здійснення контролю за виконанням законодавчих і нормативно – правовіх актив центральних  і  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, доручень Міністра (його заступників) МОЗ України та керівника  ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»;

 – організацію підготовки матеріалів до нарад за напрямами діяльності;

– забезпечення контролю за виконанням її рішень;

 – взаємодію із засобами масової інформації;

 – організацію міжвідомчої співпраці з уповноваженими органами, що    здійснюють   державний   нагляд   і   контроль;   з  державними органами, інститутами громадянського суспільства і громадськими організаціями, діяльність  яких  спрямована  на профілактику захворювань, охорону здоров’я  людини та навколишнього середовища, захист прав громадян на безпечні умови їх життєдіяльності;

  – розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які знаходяться в компетенції підпорядкованих структурних підрозділів, районних ВП;

  – підготовку документів у межах компетенції;

– удосконалення системи інформаційного та статистичного забезпечення структурних підрозділів.

 

 У межах своїх повноважень:

– визначає шляхи виконання покладених на нього завдань, погоджує плани роботи структурних підрозділів, звіти про їх виконання;

 – контролює всебічний, об’єктивний та своєчасний розгляд звернень громадян, запитів на публічну інформацію;

          – заслуховує звіти про виконання завдань та планів її роботи структурних підрозділів;  

– запитує інформацію, документи і матеріали, необхідни для виконання покладених завдань;

– залучає суб’єкти господарської діяльності для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

– ініціює питання щодо проведення службового розслідування, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та працівників районних відокремлених підрозділів та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;      

– дає обов’язкові для виконання доручення керівникам районних відокремлених підрозділів та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;

– погоджує надання відпусток керівникам та працівникам структурних підрозділів, що належать до сфери його управління.  

За дорученням  керівника представляє ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» у відносинах з іншими органами та  організаціями, здійснює інші повноваження.

 


 Заступник генерального директора з економічних питань.

 Координує та контролює діяльність:

– відділу бухгалтерського обліку  та звітності;

– фінансово-економічного відділу.

Здійснює консультативну роботу у відокремлених структурних підрозділах  Центру, в межах повноважень та покладених на нього обов’язків.

 Відповідає  (у межах компетенції)  за:

– здійснення контролю за виконанням законодавчих і нормативно – правовіх актів, доручень Міністра (його заступників) МОЗ України та керівника  ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»;

 – організацію підготовки матеріалів до нарад за профілем роботи;

– забезпечення контролю за виконанням її рішень;

– взаємодію із засобами масової інформації;

– організацію роботи по удосконаленню планування економічних показників діяльності підрозділів установи, створення і поліпшення нормативної бази планування, норм витрат товарно-матеріальних цінностей;

 – суворе дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на всіх напрямках господарської діяльності установи;

 – розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які знаходяться в компетенції підпорядкованих структурних підрозділів;

  – підготовку документів у межах компетенції;

  – удосконалення системи інформаційного та статистичного забезпечення структурних підрозділів;

– організацію роботи з питань надання дозволу Міністра МОЗ України на оренду державного майна.

У межах своїх повноважень:

– визначає шляхи виконання покладених на нього завдань, погоджує плани роботи структурних підрозділів, звіти про їх виконання;

 – контролює всебічний, об’єктивний та своєчасний розгляд контрольних документів, звернень, запитів на публічну інформацію;

  – заслуховує звіти про виконання завдань та планів її роботи структурних підрозділів;  

– запитує інформацію, документи і матеріали, необхідни для виконання покладених завдань;

– залучає суб’єкти господарської діяльності для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

– ініціює питання щодо проведення службового розслідування, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та працівників відокремлених підрозділів та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;      

– дає обов’язкові для виконання доручення керівникам відокремлених територіальних підрозділів лабораторних досліджень та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;

– погоджує надання відпусток керівникам та працівникам структурних підрозділів, що належать до сфери його управління.  

За дорученням генерального директора представляє ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» у відносинах з іншими органами та  організаціями, здійснює інші повноваження.

 


Заступник директора із впровадження системи управління якістю

 

Координує та контролює діяльність структурних та відокремлених підрозділів ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» у сфері метрології та метрологічної діяльності. 

Здійснює організаційно-методичне керівництво структурних та відокремлених підрозділів ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» за виконанням законодавчих нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності, відповідності вимогам  міждержавного стандарту  ДСТУ ІSO/ІЕS 17025:2006,  «Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі», затверджених наказом Держспоживстандарту України  №71 від 29.03.2005 р.

Відповідає (у межах компетенції) за:

– взаємодію з центральними органами виконавчої влади;

– проведення робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності   

  вимірювань у визначених сферах діяльності;

– проведення аудиту системи якості;

-організацію підготовки матеріалів до нарад за профілем роботи,   забезпечення контролю за виконанням  їх рішень;

– організацію міжвідомчої співпраці з уповноваженими органами, що 

  здійснюють державний нагляд і контроль, з державними органами, 

  інститутами і організаціями  громадського суспільства, діяльність яких

  спрямована на профілактику захворювань, охорону здоров’я людини та

  навколишнього середовища, захист прав громадян на безпечні умови

  життєдіяльності;

– розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які 

  находяться в компетенції структурних підрозділів;

– підготовку документів у межах компетенції;

– удосконалення системи інформаційного та статистичного забезпечення 

  структурних підрозділів.    

У межах своїх повноважень:

   – контролює  структурні підрозділи ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» по    

           впровадженню, функціонуванню  системи якості, реалізації заходів по її 

           вдосконаленню, виконання планів, програм навчань та аудитів;

– при виявленні невідповідної роботи при проведенні вимірювань   

  призупиняє роботу спеціалістів та  вимагає негайного усунення недоліків;  

– запитує інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання 

  покладених завдань;

– дає обов’язкові для виконання доручення керівникам структурних  

  підрозділів, що належать до сфери його управління.