Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ».

І. Загальні положення.
1.1. Цей порядок розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті КМУ, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.
1.2. У цьому порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі.
1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» (далі – Центр).
1.4. Доступ до публічної інформації в Центрі забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні або юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».
 
ІІ. Складення та подання запитів на публічну інформацію.
 
2.1.Запитувач має право звернутися до Центру із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
2.3. Запит на отримання публічної інформації подається директору Центру або керівникам відокремлених підрозділів в усній чи письмовій формі під час особистого прийому керівництва, або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
Запит може бути поданий на поштові, електронні адреси Центру та його відокремлені підрозділи (додаток 2 до наказу) та на веб-сайт: www.oolc.od.ua
2.4. Запит на інформацію подається у довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму запиту на інформацію, наведену у додатку 1 до Порядку.
2.5. Запит на інформацію повинен містити:
— прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, або адресу електронної пошти а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
— підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
2.6. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті та на інформаційному стенді Центру (вул. Івана та Юрія Лип, 5а).
2.7. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на веб-сайті Центру.
2.8. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації – особисто (усно або письмово), поштою, телефаксом, електронною поштою.
2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
2.11 Запит на інформацію про себе має здійснюватись тільки у письмовій формі згідно з п. 2.5 цього Порядку.
2.12 Якщо у розпорядника відсутній зразок підпису запитувача, а запитуються вразливі персональні дані (наприклад, щодо результатів аналізів, тощо), Центр залишає за собою право витребування від нього разом із запитом у паперовій формі копії сторінки документа, що посвідчує особу, яка містить особистий підпис запитувача (паспорт, водійські права тощо).
2.13 Запит може бути поданий особисто до приймальної секретарю, який, в свою чергу, передає запит посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Форма журналу обліку запитів на інформацію представлена у додатку 2 цього Порядку.
ІІІ. Строк розгляду запитів на інформацію, відмова та відстрочка відповіді
3.1. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
3.2. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
3.3 Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
3.4 У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
3.5 У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
3.5.1 Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
3.5.2 Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3.5.3 Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:
— прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
— підпис і дату (за умови подання письмового запиту).