Про нас

Центр утворений з метою виконання завдань у сферах забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактики неінфекційних захворювань, біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, промоції здорового способу життя та запобігання факторам ризику, боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани в сфері охорони здоров’я, у межах, визначених цим Статутом.

  1. Предметом діяльності Центру є такі напрями:

1) організаційно-методичний;

2) інформаційно-аналітичний;

3) профілактично-просвітницький;

4) медична практика;

5) лабораторно-діагностичний;

6) експертно-консультативний;

7) профільна кадрова підготовка;

8) науково-практичний та випробувально-дослідницький;

9) консультативний.

Провадження діяльності, що згідно із законодавством потребує спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Центром лише після їх отримання.

  1. Завданнями Центру є:

1) участь у розробці пропозицій до проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм та концепцій у сферах забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, громадського здоров’я, біологічної безпеки та біологічного захист, епідеміологічного нагляду, захисту населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактики неінфекційних захворювань;

2) проведення епідеміологічного нагляду щодо виникнення та розповсюдження інфекційних хвороб; епідеміологічних розслідувань щодо випадків та спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції; визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації;

3) забезпечення здійснення заходів з організації біологічної безпеки та біологічного захисту, проведення моніторингу за детермінантами здоров’я.

4)  здійснення оцінки ризиків для життя і здоров’я населення;

5) проведення епідеміологічного нагляду щодо антибіотикорезистентності та підготовка звітів (оглядів) щодо поширеності резистентності до антибіотиків;

6) здійснення державного обліку інфекційних, паразитарних хвороб та харчових отруєнь, неінфекційних захворювань у встановленому порядку;

7) проведення розслідувань та підготовкою експертних висновків щодо масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень з метою встановлення причин їх виникнення, розробка та надання пропозицій щодо їх запобігання та профілактики;

8) проведення епідеміологічних розслідувань випадків (спалахів) інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил, здійснення медико-санітарних заходів на кордоні (організаційних, протиепідемічних та профілактичних) з метою недопущення поширення на території України інфекційних хвороб міжнародного значення, інших ризиків та загроз для здоров’я населення;

9) розробка пропозицій щодо удосконалення механізмів реалізації Міжнародних медико-санітарних правил на відповідній адміністративній території;

10) проведення розслідувань причин і умов виникнення спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь, а також участь у розслідуванні причин і умов виникнення неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних аварій;

11) проведення та участь у проведенні епідеміологічного розслідування випадків внутрішньолікарняного інфікування, їх реєстрація, надання пропозицій щодо запобігання їх виникненню;

12) здійснення групової та популяційної профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб;

13) забезпечення готовності і своєчасного реагування на епідемії та спалахи інфекційних хвороб, харчові отруєння та інші надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я;

14) розробка та участь у розробці пропозицій щодо забезпечення безпеки населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я, спричинених біологічними, хімічними або фізичними чинниками;

15) здійснення моніторингу за циркуляцією збудників інфекційних хвороб, здійснення прогнозування та моделювання епідемічної ситуації в регіоні, аналізу розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень.

16) індикація та ідентифікація біологічних агентів бактерійної, вірусної, рикетсійної, грибкової та паразитарної етіології;

17) проведення моніторингу природних осередків особливо небезпечних інфекцій для своєчасного виявлення змін, спричинених біологічними агентами, що можуть призвести до екологічних, епізоотичних та епідемічних ускладнень, погіршення епідемічної ситуації;

18) проведення лабораторних та інструментальних досліджень (випробувань) у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення для виявлення та оцінки причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів ризику середовища життєдіяльності, з інформуванням громадськості, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

19) проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань в тому числі для потреб атестації робочих місць за умовами праці;

20) проведення обліку визначених інфекційних хвороб, неінфекційних захворювань та отруєнь;

21) здійснення заходів, спрямованих на санітарну охорону державного кордону України у визначеному законодавством порядку;

22) участь у наукових дослідженнях у сфері громадського здоров’я, зокрема, з питань епідеміологічного нагляду та моніторингу, біобезпеки, вивчення впливу факторів ризику і соціальних детермінантів здоров’я, участь у впровадженні передового досвіду, наукових розробок та реалізації програм санітарно-гігієнічних, епідеміологічних, радіологічних та токсикологічних заходів, спрямованих на збереження та захист здоров’я населення;

23) участь у розробці заходів та рішень, спрямованих на запобігання, локалізацію та ліквідацію спалахів, осередків, епідемій інфекційних хвороб, у тому числі пов’язаних з небезпечними, особливо небезпечними та новими інфекційними хворобами, масових неінфекційних захворювань (отруєнь та уражень), зумовлених впливом біологічних, хімічних, фізичних (у тому числі іонізуючого та неіонізуючого випромінювання) факторів середовища життєдіяльності людини;

24) розробка планів моніторингу з метою мінімізації наслідків поширення хвороб, а також оцінки протидії цим хворобам;

25) надання пропозицій щодо забезпечення дієвості системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, дотримання санітарно- гігієнічних та санітарно-протиепідемічних вимог в інших закладах та моніторинг ефективності впровадження пропозицій та досліджень;

26) забезпечення функціонування системи державного соціально-гігієнічного моніторингу, прогнозування та оцінки ризиків для здоров’я населення;

27) формування інформаційної бази даних про стан здоров’я та середовища життєдіяльності людини;

28) розробка та участь у реалізації державних та регіональних програм у сфері громадського здоров’я;

29) оцінка впливу державної та регіональної політики на здоров’я населення;

30) участь у реалізації комплексних заходів та програм з профілактики захворювань, які спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний вплив та економічні наслідки на відповідній адміністративній території;

31) організація виконання програм імунізації за хворобами, яким можна запобігти вакцинацією;

32) вивчення стану популяційного імунітету населення до інфекційних хвороб, що керуються засобами імунопрофілактики;

33) визначення необхідності здійснення профілактичних щеплень за епідемічними показаннями, пріоритетних заходів профілактики захворювань, а також інших додаткових заходів профілактики у разі загрози виникнення епідемій,  масових отруєнь та  радіаційних уражень;

34) моніторинг реалізації програм імунізації, в тому числі організації планової вакцинації та вакцинації за епідемічними показаннями в розрізі окремих територіальних громад та районів, моніторинг та реєстрація несприятливих подій після імунізації;

35) участь в проведенні обов’язкових попередніх і періодичних медичних оглядів працівників певних категорій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення та шкідливими умовами праці і може спричинити поширення захворювань;

36) участь у плануванні потреби та розподілі імунобіологічних препаратів, здійснення моніторингу за їх транспортуванням, подальшим зберіганням і  використанням та організацією проведення щеплень;

37) проведення профілактичних, поточних та заключних дезінфекційних заходів;

38) здійснення діяльності, пов’язаної із зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням, знищенням прекурсорів у встановленому законодавством порядку;

39) розробка програм управління біологічними ризиками та надання організаційно-методичної допомоги;

40) проведення епіднагляду (спостереження) природних та антропогенних екосистем для своєчасного виявлення змін, що можуть призвести до епізоотичних та епідемічних ускладнень та погіршення епідемічної ситуації;

41) впровадження, моніторинг і оцінка виконання програмних заходів у сфері захисту населення від інфекційних хвороб та вирішення інших пріоритетних проблем громадського здоров’я;

42) моніторинг застосування механізмів виявлення та підтвердження, ліквідація джерела подій у сфері громадського здоров’я з міжнародним потенціалом поширення;

43) збір та аналіз стратегічної інформації для формування місцевої політики і стратегічного управління у сфері охорони здоров’я, координація відповідної діяльності місцевих закладів охорони здоров’я;

44) розробка та надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо встановлення, у разі необхідності, обмежувальних протиепідемічних заходів;

45) освітня робота серед населення з профілактики інфекційних і неінфекційних хвороб та здорового способу життя, організація, проведення санітарно-гігієнічного навчання, навчання з питань попередження нещасних випадків в побуті і на робочому місці, з питань збереження здоров’я та дотримання здорового способу життя;

46) проведення комунікаційних компаній з промоції здоров’я та участь у них;

47) надання консультативної допомоги з питань імунопрофілактики, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, антибіотикорезистентності, безпечного для здоров’я довкілля, професійного здоров’я, здоров’я матері і дитини тощо.

48) створення, розробка, виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів, кіно, відео, аудіо матеріалів, носіїв соціальної реклами, логотипів публічних заходів тощо;

49) участь у розробці і реалізації заходів з цивільного захисту;

50) проведення оцінки якості мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень;

 

  1. З метою виконання завдань Центр забезпечує:

1) навчання, вдосконалення знань працівників шляхом організації курсів, семінарів, тренінгів тощо.

2) перспективне та довгострокове планування забезпечення Центру кадровими ресурсами;

3) вдосконалення системи управління якістю проведення досліджень (випробувань) мікробіологічних (бактеріологічних та вірусологічних), паразитарних, молекулярно-генетичних, імунологічних (серологічних), хімічних, токсикологічних, радіологічних та з визначення інших фізичних факторів;

4) визначення ключових показників ефективності діяльності Центру та оцінювання результатів їх досягнення;

5) взаємодію з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з відповідними службами та відомствами з метою виконання завдань Центру та втілення національної політики у сфері громадського здоров’я в місцеві програми та заходи;

6) співпрацю з науково-дослідними та академічними установами для проведення досліджень задля прийняття рішень на всіх рівнях системи громадського здоров’я.

  1. Центр здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку, встановлених законодавством України. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.