Мета, предмет діяльності та завдання Державної установи «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (далі – Центр).

1.1. Центр утворений з метою реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, що передбачає:
— проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
— здійснення заходів, спрямованих на санітарну охорону державного кордону України;
— проведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань та отруєнь, розслідувань причин і умов виникнення інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій.
Лабораторні та інструментальні дослідження і випробування для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду проводяться Центром за рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану заходів зі здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, затвердженого керівником Органу управління, а також позапланово в установленому законодавством порядку.
1.2.Предметом діяльності Центру є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснення заходів, спрямованих на санітарну охорону державного кордону України, проведення розслідувань причин і умов виконання інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій.
Усі види діяльності, які згідно із законодавством потрибують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Закладом лише після їх отримання.
1.3.Основними завданнями Центру є:
— здійсненя мікробіологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, фізичних, радіологічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, об’єктах виробничого середовищах, питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі та довкіллі, в т.ч. діагностичні;
здійснення досліджень стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини, виєвлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на його факторів середовища життєдіяльності людини;
— проведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань та отруєнь, дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів;
— здійсненя діяльності, пов’язаною із зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прикорсорів у порядку, востановленому законодавством України;
— здійснення медичного контролю за особами, відносно яких є відомості щодо можливого їх зараження збудниками особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб або перебування у зоні можливого негативного впливу хімічних, біологічних, радіоактивних речовин, шкідливих для здоров’я людини, з метою своєчасного виєвлення клінічних ознак захворювання та попередження його поширення;
— здійснення медико-санітарного контролю з мутою запобігання ввезенню на території України транспортних засобів, вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі лікарських засобів, біологічних, хімічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, що можуть бути факторами передачі інфекції або створювати небезпеку для життя і здоров’я населення;
— здійснення медико-санітарних заходів (організаційні, протиепідемічні та профілактичні) з метою недопущення поширення інфекційної хвороби, що має міжнародне значення;
— здійсненя медичного (санітарного) огляду членів екіпажів (бригад), пасажирів за клініко-епідеміологічними показниками шляхом їх опитування та перевірки морської медико-санітарної декларації, медико-санітарної частини загальної декларації повітряного судна, свідоцтва про звільнення сулна від санітарного контролю, свідоцтва про проходження судном санітарного контролю, міжнародного свідоцтва про ваканцью або профілактику та проведення неінвазивних досліджень;
— забезпечення проведення епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних хвороб, отруєнь, радіаційних аварій з метою втановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації;
— проведення оцінки безпечності впливу на людину фізичних, хімічних, біологічних факторів середовища життєдіяльності людини та надання за результатами такої оцінки відповідних рекомендацій та заключень;
— проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;
— проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров’я;
— визначення вмісту шкідливих для здоров’я людини речовини і інгредієнтів у тютюнових виробах;
— проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
— видання та реалізація методичних, інформаційних та інших друкованих, аудіовізуальних, електронних матеріалів з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
— розробка, експлуатація та супровід програмного забезпечення та автоматизованих систем;
— виготовлення, реалізація та випробування поживних середовищ для мікробіологічних досліджень;
— розведення і реалізації лабораторних тварин;
— навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень;
— проведення лабораторних досліджень на підприємствах, установах та організаціях з метою оцінки умов для провадження ними діяльності з дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними, дератизаційними засобами (розроблення, випробування, виробництво, фасування, пакування, зберігання, транспортування, оптова та роздрібна торгівля);
— зберігання, облік, розподіл, доставка медичних і ветеринарних діагностичних, профілактичних, імунобіологічних препаратів, поживних середовищ, штамів мікроорганізмів та лікарських засобів, штамів мікроорганізмів та лікарських засобів проти збудників інфекційних хвороб.
-центр здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом у сфері бухгалтерського, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за угодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку встановлених законодавством. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно до їх законного призначення.