ПОРЯДОК організації особистого прийому громадян генеральним директором та заступниками директора Державної установи «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

І. Загальні положення.
1. Цей Порядок регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян генеральним директором та заступниками директора Державної установи «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (далі – директор та заступники директора ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»).
2. Посадові особи, що здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України  «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами України, а також, цим Порядком.
3. Особистий прийом громадян проводиться з метою реалізації громадянами свого права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян.
4. Особистий прийом громадян проводиться з питань, вирішення яких належить до повноважень Державної установи «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
ІІ. Організація і проведення особистого прийому громадян.
1. Особистий прийом громадян проводиться:
  • Генеральним директором ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Анташяном А. А. за адресою: м.Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 5а, третій поверх, кабінет директора;
  • Заступником директора з впровадження систем управління якості Гончаровим В.О. за адресою: м.Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 5атретій поверх, кабінет 7;
  • Заступником директора з дослідження біологічних факторів Дементєвим С.О. за адресою: м.Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 5атретій поверх, кабінет 4;
  • Заступником генерального директора з економічних питань Куліченко Тетяною Михайлівною за адресою: м.Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 5атретій поверх, кабінет 12;
  • Заступником генерального директора з дослідження фізичних та хімічних факторів Степановою Л.В. за адресою: м.Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 5а.
2. Особистий прийом громадян проводиться за записом згідно з графіком, який затверджується наказом ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ».
3. Попередній запис громадян на особистий прийом до генерального директора або до його заступників здійснюється секретарем у робочі дні щоденно з 9:00 до 13:00, але не пізніше ніж за три робочі дні до проведення прийому за телефоном: 764-16-85 або за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 5а, приймальна.
4. Рішення про запис на особистий прийом до генерального директора та його заступників приймається з урахуванням пункту 6 розділу  ІІ цього Порядку.
5. Інформація про проведення особистого прийому громадян (місце прийому, необхідні документи, контактний телефон) розміщується на офіційному веб-сайті Державної установи «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» в мережі Інтернет, а також, на інформаційному бюлетені у службових приміщеннях Державної установи «Одеський обласний контролю та профілактики хвороб МОЗ України» в доступному для вільного огляду місці.
6. Громадянинові може бути відмовлено у записі на особистий прийом до генерального директора або його заступників у випадках:
1) якщо вирішення питання, в якому зацікавлений заявник, не належить до компетенції Державної установи «Одеський обласний контролю та профілактики хвороб МОЗ України» або посадової особи, яка здійснює особистий прийом з роз`ясненням, до якого органу або посадової особи заявник має право звернутись для його розгляду;
2) коли звернення від одного і того ж громадянина з одного й того ж питання вже розглядалось на особистому прийомі та вирішено по суті;
3) коли звернення з приводу оскарження рішення було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
4) звернення особи, визнаної судом недієздатною;
5) якщо у письмовому зверненні про запис на особистий прийом не зазначено місце проживання або воно не підписане автором (авторами), а також якщо з нього неможливо встановити авторство.
6) У разі відмови у записі на особистий прийом громадянину обов’язково роз’яснюються її причини.
7) Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
8. При вирішенні питання щодо здійснення запису на особистий прийом до директора або до його заступників з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався, і яке було прийняте рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання. Вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).
Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.
9. Відомості про проведений запис на особистий прийом (журналобліку звернень громадян із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, адреси проживання, змісту порушених питань) подаються відповідній посадовій особі, яка проводитиме прийом громадян, секретарем за день до особистого прийому.
10. Особистий прийом громадян ведеться в порядку черговості. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:
1) жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;
2) інвалідів Великої Вітчизняної війни;
3) героїв Соціалістичної Праці;
4) героїв Радянського Союзу;
5) героїв України.
11. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, здійснюється на загальних підставах.
12. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь.
13. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність інших осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
14. При особистому прийомі громадянин пред’являє документ, що засвідчує його особу. Представник громадянина пред’являє також довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.
15. У випадку, коли порушене громадянином питання є очевидним і не вимагає додаткової перевірки, відповідь на звернення громадянину (у разі його згоди) може бути надано усно під час особистого прийому, про що обов’язково повинно бути внесено запис до журналу обліку особистого прийому.
16. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством.
17. Усі звернення громадян (усні чи письмові), що надійшли під час особистого прийому, реєструються у секретаря, який є відповідальною особою:
— за ведення журналу особистого прийому громадян, в якомузазначають прізвище, ім’я, побатькові громадянина, його місце проживання, категорію та соціальний стан громадянина, зміст порушеного питання, результати розгляду питання відповідальними виконавцями;
— за направлення звернення, що подано на особистому прийомі, безпосередньо тому виконавцю, до компетенції якого належить розгляд та вирішення питання;
— за надання громадянам роз’яснення щодо порядку особистого прийому громадян керівництвом, до якого звернулася особа, та порядку вирішення.
18. У разі, якщо особистий прийом громадян генеральним директором, заступниками не може відбутися через поважні причини, він може бути перенесений на інший день.

ГРАФІК

прийому громадян в Державній установі  «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»


№п/п

П.І.Б. посадової особи, яка веде прийом

Посада

Дні прийому

Часи
прийому
1.Анташян
Арам
Артакович

Генеральний
директор

Понеділок
 
Четвер

14.00-16.00
 
14.00-16.00
2.Гончаров
Віталій
Олександрович
Заступник генерального директора  з впровадження системи управління якістю
Вівторок
 
П’ятниця
10.00-12.00
 
10.00-12.00
3.Степанова
Лідія
Вікторівна
Заступник генерального
директора з
дослідження
фізичних та
хімічних
факторів

Вівторок
 
П’ятниця

10.00-12.00
 
10.00-12.00
4.
Дементєв
Сергій
Олексійович

Заступник
директора з
дослідження біологічних факторів

Понеділок
 
 
Середа

10.00-12.00
 
 
10.00-13.00
5.Куліченко
Тетяна
Михайлівна
Заступник
генерального
директора з економічних питань
Вівторок

Четвер
14:00-
16:00


14:00-
16:00

ГРАФІК

Прийому та видачі документів в приймальні директора Державної установи «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»

(м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 5а)


№ п/п

Назва заходу

Дні прийому та видачі
Час
1.
Прийом документів

Вівторок 
Четвер

10.00 – 13.00
 
10.00 – 13.00
2.
Видача документів

Вівторок 
Четвер

14.00 – 16.00
 
14.00 – 16.00