Розподіл обов’язків

Розподіл обов’язків і повноважень між директором Державної установи «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» і його заступниками


1. Директор
1.1. Здійснює свою діяльність відповідно до Статуту Державної установи «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» (далі – Центр).
1.2. директор, призначається на посаду і звільняється з посади наказом Уповноваженого органу управління на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора Центру, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
1.3. директор Центру має заступників, які призначаються та звільняються з посади за погодженням з Уповноваженим органом управління.
1.4. директор Центру може бути звільнений достроково на підставах, передбачених контрактом відповідно до законодавства.
1.5. директор Центру:
1.5.1 здійснює поточне керівництво діяльністю Центру відповідно до законодавства та Статуту;
1.5.2 затверджую та надає до МОЗ України бюджетну та статистичну звітність, звіт про результати діяльності та використання майна;
1.5.3 призначає на посади і звільняє з посад працівників Центру, укладає, змінює і припиняє трудові договори, затверджує положення про структурні підрозділи (відокремлені) за поданням керівників цих підрозділів, посадові інструкції, застосовує до працівників заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
1.5.4 вносить пропозиції керівнику органу управління щодо організаційної структури та штатного розпису Центру;
1.5.5 підписує та подає на затвердження до органу управління Статут, проекти змін до Статуту;
1.5.6 розподіляє обов’язки між заступниками Центру, спрямовує і координує їх роботу, а також, керівників структурних та відокремлених підрозділів Центру.
1.5.7 в межах своєї компетенції видає довіреності, накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру;
1.5.8 відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків в установленому порядку;
1.5.9 діє без доручення, представляє інтереси Центру у всіх судових, державних органах, органах місцевого самоврядування та інших організаціях, у відносинах з фізичними та юридичними особами;
1.5.10 забезпечує виконання державних замовлень, подається на затвердження до МОЗ України звіти про їх виконання;
1.5.11 розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та Статуту;
1.5.12 укладає від імені Центру договори з юридичними і фізичними особами;
1.5.13 організовую комплектування, зберігання, облік і використання архівних документів;
1.5.14 вирішує інші питання, що відносяться до діяльності Центру, в межах своєї компетенції;
1.5.15 директор Центру доводить до відома керівника органу управління результати перевірок та ревізії фінансово-господарської діяльності Центру, що здійснюються відповідно до законодавства.
1.6. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених Колективним договором та законодавством.
1.7. Укладає Колективний договір з представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.
1.8. директор Центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків згідно із законодавством.

2. Заступник директора – завідувач відділом дослідження фізичних та хімічних факторів.
2.1. Координує та контролює діяльність:
– відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень,
– відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань,
– лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів,
– санітарно-гігієнічної лабораторії,
– токсикологічної лабораторії,
– радіологічної лабораторії.
2.2. Здійснює організаційну та консультативну роботу у відокремлених структурних підрозділах ДУ.
2.3. Відповідає (у межах компетенції) за:
– взаємодію з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
– здійснення контролю за виконанням законодавчих і нормативно-правових актив центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, доручень Міністра (його заступників) МОЗ України та директора ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ України»;
– організацію підготовки матеріалів до нарад за профілем роботи;
– забезпечення контролю за виконанням їх рішень;
– взаємодію із засобами масової інформації;
– організацію міжвідомчої співпраці з уповноваженими органами, що здійснюють державний нагляд і контроль; з державними органами, інститутами громадянського суспільства і громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на профілактику захворювань, охорону здоров’я людини та навколишнього середовища, захист прав громадян на безпечні умови їх життєдіяльності; співпрацю із профспілками і профоб’єднаннями;
– розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які знаходяться в компетенції підпорядкованих структурних підрозділів;
– підготовку документів у межах компетенції;
– удосконалення системи інформаційного та статистичного забезпечення структурних підрозділів.
2.4. У межах своїх повноважень:
– визначає шляхи виконання покладених на нього завдань, погоджує плани роботи структурних підрозділів, звіти про їх виконання;
– контролює всебічний, об’єктивний та своєчасний розгляд контрольних документів, звернень, запитів на публічну інформацію;
– заслуховує звіти про виконання завдань та планів її роботи структурних підрозділів;
– запитує інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
– залучає суб’єкти господарської діяльності для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;
– ініціює питання щодо проведення службового розслідування, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та працівників відокремлених підрозділів лабораторних досліджень та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;
– дає обов’язкові для виконання доручення керівникам відокремлених підрозділів лабораторних досліджень та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;
– погоджує надання відпусток керівникам та працівникам структурних підрозділів, що належать до сфери його управління.
За дорученням директора представляє ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ України» у відносинах з іншими органами та організаціями, здійснює інші повноваження.

3. Заступник директора – завідувач відділом дослідження біологічних факторів
3.1. Координує та контролює діяльність:
– відділення організації епідеміологічних досліджень,
– відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань,
– санітарно-карантинний відділу,
– відділення особливо небезпечних інфекцій,
– відділення дезінфектології,
– бактеріологічної лабораторії,
– вірусологічної лабораторії,
– лабораторії особливо небезпечних інфекцій,
– паразитологічної лабораторії.
3.2. Здійснює організаційну та консультативну роботу у відокремлених структурних підрозділах ДУ.
3.3. Відповідає (у межах компетенції) за:
– взаємодію з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
здійснення контролю за виконанням законодавчих і нормативно – правових актив центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, доручень Міністра (його заступників) МОЗ України та директора ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ України»;
– організацію підготовки матеріалів до нарад за профілем роботи; забезпечення контролю за виконанням їх рішень;
– взаємодію із засобами масової інформації;
– організацію міжвідомчої співпраці з уповноваженими органами, що здійснюють державний нагляд і контроль; з державними органами, інститутами громадянського суспільства і громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на профілактику захворювань, охорону здоров’я людини та навколишнього середовища, захист прав громадян на безпечні умови їх життєдіяльності;
– розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які знаходяться в компетенції підпорядкованих структурних підрозділів;
– підготовку документів у межах компетенції;
– удосконалення системи інформаційного та статистичного забезпечення структурних підрозділів.
3.4. У межах своїх повноважень:
– визначає шляхи виконання покладених на нього завдань, погоджує плани роботи структурних підрозділів, звіти про їх виконання;
– контролює всебічний, об’єктивний та своєчасний розгляд контрольних документів, звернень, запитів на публічну інформацію;
– заслуховує звіти про виконання завдань та планів її роботи структурних підрозділів;
– запитує інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
– залучає суб’єкти господарської діяльності для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;
– ініціює питання щодо проведення службового розслідування, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та працівників відокремлених підрозділів лабораторних досліджень та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;
– дає обов’язкові для виконання доручення керівникам відокремлених підрозділів лабораторних досліджень та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;
– погоджує надання відпусток керівникам та працівникам структурних підрозділів, що належать до сфери його управління.
За дорученням директора представляє ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ України» у відносинах з іншими органами та організаціями, здійснює інші повноваження.

4. Заступник директора з економічних питань.
4.1. Координує та контролює діяльність (в межах компетенції):
– відділу бухгалтерського обліку;
– адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу.
4.2. Здійснює організаційну та консультативну роботу у відокремлених та структурних підрозділах ДУ.
4.4. Відповідає (у межах компетенції) за:
– взаємодію з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
– здійснення контролю за виконанням законодавчих і нормативно – правових актив центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, доручень Міністром (його заступників) МОЗ України та директора ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ України»;
– організацію підготовки матеріалів до нарад за профілем роботи; забезпечення контролю за виконанням її рішень;
– взаємодію із засобами масової інформації;
– організацію роботи по удосконаленню планування економічних показників діяльності підрозділів установи, створення і поліпшення нормативної бази планування, норм витрат товарно-матеріальних цінностей;
– суворе дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на всіх напрямках господарської діяльності установи;
– розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які знаходяться в компетенції підпорядкованих структурних підрозділів;
– підготовку документів у межах компетенції;
– удосконалення системи інформаційного та статистичного забезпечення структурних підрозділів;
– організацію роботи з питань надання дозволу Міністра МОЗ України на оренду державного майна.
4.5. У межах своїх повноважень:
– визначає шляхи виконання покладених на нього завдань, погоджує плани роботи структурних підрозділів, звіти про їх виконання;
– контролює всебічний, об’єктивний та своєчасний розгляд контрольних документів, звернень, запитів на публічну інформацію;
– заслуховує звіти про виконання завдань та планів її роботи структурних підрозділів;
– запитує інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
– залучає суб’єкти господарської діяльності для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;
– ініціює питання щодо проведення службового розслідування, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та працівників відокремлених підрозділів лабораторних досліджень та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;
– дає обов’язкові для виконання доручення керівникам відокремлених підрозділів лабораторних досліджень та структурних підрозділів, що належать до сфери його управління;
– погоджує надання відпусток керівникам та працівникам структурних підрозділів, що належать до сфери його управління.
За дорученням директора представляє ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ України» у відносинах з іншими органами та організаціями, здійснює інші повноваження.

5. Заступник директора із впровадження системи управління якості
5.1 Координує та контролює діяльність структурних та відокремлених підрозділів ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» у сфері метрології та метрологічної діяльності.
5.2 Здійснює організаційно-методичне керівництво структурних та відокремлених підрозділів ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» за виконанням законодавчих нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності, відповідності вимогам міждержавного стандарту ДСТУ ІSO/ІЕS 17025:2006, «Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі», затверджених наказом Держспоживстандарту України №71 від 29.03.2005 р.
5.3. Відповідає (у межах компетенції) за:
– взаємодію з центральними органами виконавчої влади;
– проведення робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань у визначених сферах діяльності;
– проведення аудиту системи якості;
– організацію підготовки матеріалів до нарад за профілем роботи, забезпечення контролю за виконанням їх рішень;
– організацію міжвідомчої співпраці з уповноваженими органами, що здійснюють державний нагляд і контроль, з державними органами,
інститутами і організаціями громадського суспільства, діяльність яких спрямована на профілактику захворювань, охорону здоров’я людини та
навколишнього середовища, захист прав громадян на безпечні умови життєдіяльності;
– розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які находяться в компетенції структурних підрозділів;
– підготовку документів у межах компетенції;
– удосконалення системи інформаційного та статистичного забезпечення структурних підрозділів.
5.5 У межах своїх повноважень:
– контролює структурні підрозділи ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» по впровадженню, функціонуванню системи якості, реалізації заходів по її вдосконаленню, виконання планів, програм навчань та аудитів;
– при виявленні невідповідної роботи при проведенні вимірювань призупиняє роботу спеціалістів та вимагає негайного усунення недоліків;
– запитує інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;
– дає обов’язкові для виконання доручення керівникам структурних підрозділів, що належать до сфери його управління.
В.о.директора ДУ «Одеський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України»                                                                           В.О.Гончаров